Arhimandrit Rafail Karelin: O kontracepciji i umjetnoj oplodnji

Pi­ta­nje: Mno­gi sma­tra­ju da je pobačaj ubojstvo, za kršća­ne ne­do­pu­sti­vo, ali da se upo­tre­ba kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va, iako se ne sla­že s kršćan­skim shva­ća­njem bra­ka, ipak mo­že to­le­ri­ra­ti, s ob­zi­rom na da­na­šnji na­čin ži­vo­ta. U sva­koj ljekarni po­sto­ji ši­rok asor­ti­man tih sred­sta­va, a po­seb­no je po­pu­lar­na tzv. spi­ra­la. Ka­žu da se pri upo­tre­bi kon­tra­cep­tiv­nih sred­sta­va ba­rem ne do­ga­đa ubojstvo plo­da, od­no­sno ži­vog čo­vje­ka. Je li to isti­na?

Od­go­vor: Far­ma­ce­u­ti ko­ji pri­pre­ma­ju ta sred­stva, i liječnici ko­ji ih, u prak­si, da­ju, skri­va­ju isti­nu o stvar­nom djelovanju tih pre­pa­ra­ta. Sam na­ziv kon­tra­cep­tiv­na sred­stva, od­no­sno sred­stva pro­tiv za­če­ća je či­sta ka­mu­fla­ža. Ni jed­no od tih sred­sta­va ne mo­že u pot­pu­no­sti ga­ran­tirati za­šti­tu od za­če­ća i za­to su ona na­mije­nje­na ubojstvu plo­da na­kon za­če­ća. Ve­ći­na tih sred­sta­va se uop­će ne od­no­si izravno na za­če­će, ne­go su na­mije­nje­na za ubojstvo ži­vog em­bri­ja. Ona naj­če­šće iza­zi­va­ju nje­go­vo tro­va­nje.

Što se ti­če tzv. spi­ra­le, i tu se ra­di o pre­va­ri. Spi­ra­la ne spre­ča­va za­če­će, ne­go kre­ta­nje em­bri­ja, već oplo­đe­ne stanice. Re­če­no je­zi­kom kršćan­ske an­tro­po­lo­gi­je, tu se do­ga­đa ubojstvo čo­vje­ka s be­smrt­nom du­šom ko­ji još uvijek ne­ma raz­vi­je­no tije­lo. On bi­va li­šen svo­je ži­vot­ne sre­di­ne ko­ja mu je neo­p­hod­na za raz­voj i za­to na­kon ne­ko­li­ko da­na umi­re. No, ako se em­bri­j, bez ob­zi­ra na spi­ra­lu, uspije učvr­stiti u maj­či­nom tije­lu, ta­da spi­ra­la slu­ži da bi ga iš­ču­pa­la i iz­ba­ci­la van tije­la. Ta­ko se do­ga­đa ubojstvo, a da to že­na mo­žda i ne zna ni­ti pret­po­sta­vlja. Ži­vi plod u nje­nom tije­lu bi­va ubi­jen me­ha­nič­ki ili ke­mij­ski. Zbog sve­ga to­ga, kon­tra­cep­ci­ja u ve­ći­ni slu­ča­je­va pred­sta­vlja mi­ni­a­bor­tus i u tom smi­slu se ne raz­li­ku­je od obič­nog uboj­stva.

Pi­ta­nje: Zna­či li to da se iz­me­đu pobačaja i kon­tra­cep­ci­je mo­že sta­vi­ti znak jed­na­ko­sti?

Od­go­vor: Da, ali uz na­po­me­nu da se kon­tra­cep­tiv­nim sred­stvi­ma vr­ši mno­go ve­ći broj ubojsta­va ne­go pobačajima. Pri upo­tre­bi tih sred­sta­va kod že­ne se go­di­šnje u pro­sje­ku do­go­di ne­ko­li­ko za­če­ća, što zna­či ne­ko­li­ko ubojsta­va. Na­ža­lost, ve­ći­na že­na ne shva­ća da ugrad­njom spi­ra­le već po­sta­ju po­ten­ci­jal­ne ubojice. Iako Cr­kva za­bra­nju­je upo­tre­bu kon­tra­cep­ci­je, ne­ki sve­će­ni­ci ne shva­ća­ju me­ha­ni­zam nje­nog dje­lo­va­nja i sma­tra­ju da u tom slu­ča­ju, iako se či­ni grijeh, ipak to bi­va bez uboj­stva i pro­li­jeva­nja kr­vi i gle­da­ju na to kao na okrut­nu re­al­nost da­na­šnji­ce iz ko­je ne mo­gu na­ći iz­laz i al­ter­na­ti­vu. Bi­lo je slu­ča­je­va u ko­ji­ma su sve­će­ni­ci svo­joj du­hov­noj djeci do­zvo­lja­va­li upo­tre­bu kon­tra­cep­ci­je i do­pu­šta­li tim že­na­ma da se pri­če­šću­ju. Za vrije­me is­po­vijedi i pri­če­sti u utro­bi že­ne se mo­že od­vi­jati muč­no ubojstvo nje­nog dje­te­ta kon­tra­cep­tiv­nim sred­stvi­ma. Pri­če­st za vrije­me ubojstva je stra­šni pa­ra­doks na­šeg današnjeg du­hov­nog ži­vo­ta!

Pi­ta­nje: Što mo­že­te re­ći o suvre­me­nim me­to­da­ma liječenja ne­plod­no­sti?

Od­go­vor: Ne­ću se do­ti­ca­ti teh­ni­ke umjetne oplod­nje, jer je to stvar liječnika spe­ci­ja­li­sta. Ali ću se sa­mo za­u­sta­vi­ti na naj­ra­ši­re­ni­joj me­to­di u ko­joj se ko­ri­sti kon­cen­trat sper­me. On mo­že isto­vre­me­no oplo­diti mno­štvo stanica u epru­ve­ti (to su već ži­va bi­ća), a za­tim se ne­ko­li­ko em­bri­ja pre­no­si u tije­lo že­ne. Vre­me­nom se vr­ši no­va se­lek­ci­ja ta­ko što se je­dan em­bri­j osta­vlja na ži­vo­tu, a osta­li bi­va­ju ubi­je­ni, i to ta­ko da im se obič­no iglom pro­bo­de sr­ce. Pri ta­kvoj oplod­nji se mo­že re­ći da plod ra­ste na gro­blju svo­je bra­će i se­sta­ra. U tr­bu­hu ženke morskog psa ko­ja ra­đa ži­ve mla­dun­ce, mla­dun­čad ka­ko ra­stu, ta­ko po­či­nju jed­no dru­go je­sti sve dok ne osta­ne sa­mo jed­no, ono naj­ja­če. Ono je pre­ži­vje­lo za­to što je us­pje­lo po­je­sti osta­lu mla­dun­čad. Utro­ba že­ne ko­ja je pri­sta­la na ta­kvu me­todu lije­če­nja, slič­na je tr­bu­hu morskog psa. I u ovom slu­ča­ju osta­je sa­mo je­dan em­bri­j, a osta­li gi­nu, ali ne u me­đu­sob­noj bor­bi, već po iz­bo­ru liječnika.

(arhimandrit Rafail Karelin: „Kako obitelji vratiti izgubljenu radost“)

2 misli o “Arhimandrit Rafail Karelin: O kontracepciji i umjetnoj oplodnji

  1. Ovo je strašno! Omladina upija pogrešne informacije kroz obrazovanje i putem medija, ali, nažalost, i od svojih roditelja. Ako netko među njima ovo i shvati i prenese društvu, bit će obilježen/-a ili čak i izopćen/-a iz društva. Ostaje usamljen/-a i vrlo lako se može dogoditi da djevojka/žena načini pobačaj ili ju njezin momak/muž nagovori da to učini kako bi oboje bili prihvaćeni od zajednice.

    Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s