U kojoj prilici moliti određeni psalam?

Uz molitvu Gospodnju, Oče naš, psalmi predstavljaju temeljnu kršćansku molitvu. Biblijski starozavjetni psaltir od 150 psalama, od svetog kralja Davida, je nadahnut Duhom Svetim, riječ je Božja, i kada ga molimo, govorimo Bogu Njegovim riječima, i na poseban način se sjedinjujemo s Njim. Psalmi su dio službene crkvene molitve – časoslova, ali i svih crkvenih službi. Čak i obični pravoslavni molitvenik za laike je nezamisliv bez psalama u glavnim molitvama. Potrebno ih je zato često moliti. U ovom tekstu donosimo popis svih psalama, te preporuku u kojoj životnoj situaciji moliti kojega. Ova molitvena preporuka potječe od sv. Arsenija Kapadocijskog, prenesena je Crkvi po sv. Starcu Pajsiju.

Za tjelesno zdravlje mole se psalmi: 6, 13, 29, 37, 38, 45, 57, 59, 64, 80, 87, 89, 96, 103, 109, 123, 126, 129, 146, 147.

Za duševno zdravlje mole se psalmi: 5, 8, 9, 10, 12, 25, 28, 42, 56, 57, 61, 62, 70, 71, 81, 82, 85, 98, 101, 104, 129, 137, 139.

Za zdravlje žene mole se psalmi: 19, 20, 41, 68, 76, 107, 143, 146.

Psalmi za različite prigode – broj označava broj psalma:

1.) Prilikom sađenja stabla i loze da bi donijeli plodove.
2.) Da Gospodin prosvijetli one koji idu na neki sastanak ili skup.
3.) Da se zlo odagna od ljudi kako ne bi nepravedno mučili svoje bližnje.
4.) Da Gospodin iscijeli osjećajne ljude koji pate od tjeskobe izazvane ponašanjem ljudi kamenog srca.
5.) Da Gospodin iscijeli oči koje su ranili i udarali (ozlijedili) zli ljudi.
6.) Da oslobodi čovjeka od magijskih utjecaja.
7.) Za one koji pate od strepnje izazvane zastrašivanjem i prijetnjama zlih ljudi.
8.) Za one koji su pretrpjeli zlo od demona ili loših ljudi.
9.) Da demoni prestanu zastrašivati u snu ili kroz dnevna maštanja.
10.) Za supružnike kamenog srca koji se svađaju i razvode (kada surov muškarac ili surova žena nepravedno muči trpeljivog supružnika).
11.) Za obuzete mahnitošću i zlobom i one koji čine zlo ljudima.
12.) Za one koji pate od (oboljele) jetre.
13.) U slučaju straha demonskog tri puta u tijeku tri dana uzastopno.
14.) Da razbojnici promjene mišljenje i da se vrate mirnom životu i pokajanju.
15.) Da se pronađu izgubljeni ključevi.
16.) U slučaju velike klevete tri puta tijekom tri dana uzastopno.
17.) U slučaju potresa (gnjeva Božjeg), poplave ili grmljavine.
18.) Da se majke prilikom porođaja što lakše porode.
19.) Za neplodne supružnike, da ih Gospodin iscijeli i da se ne razvode.
20.) Da umekša srca bogatih kako bi činili milosrdna djela siromašnima.
21.) Da Bog spriječi požar kako ne bi izazvao zlo.
22.) Da umiri Gospodin nediscipliniranu i neposlušnu djecu koja žaloste svoje roditelje.
23.) Da se otvore vrata kada su ključevi izgubljeni.
24.) Za ljude kojima kušač mnogo zavidi neprestano uzrokujući njihove neuspjehe, kako bi ovi jadikovali.
25.) Kad čovjek traži neko dobro od Boga, da mu ga Gospodin i podari i da mu ono ne bude na (duhovnu) štetu.
26.) Da Gospodin zaštiti narod od neprijateljske vojske kako ne bi učinila zlo ljudima i opljačkala seljake.
27.) Da iscijeli Gospodin živčano i duševno oboljele.
28.) Za one kojima škodi more i strahuju od velike bure.
29.) Za one koji su u tuđini izloženi opasnosti, među barbarskim i nevjerničkim narodima, da ih Gospodin sačuva, te da i one narode prosvijetli i primiri, da i oni dođu do spoznaje Boga.
30.) Da Gospodin podari obilnu žetvu i plodna stabla onda kada vremenske prilike nisu povoljne.
31.) Da izgubljeni i iscrpljeni putnici pronađu put.
32.) Da Gospodin pokaže istinu nepravedno zatočenima i da budu oslobođeni.
33.) Za one koji se rastavljaju s dušom, kada ih na samrtnom času muče demoni, ili u slučaju kada prijeti neprijateljska vojska, kada prelazi granicu (zemlje) i čini zlo.
34.) Da Gospodin oslobodi dobronamjerne i dobrodušne ljude od zamki lukavih koji ugnjetavaju ljude Božje.
35.) Da se u potpunosti iskorijeni neprijateljstvo, izazvano svađom ili nesporazumom.
36.) Za ljude teško ranjene nasiljem bezakonja.
37.) Za one što pate od zubobolje.
38.) Da unesrećeni i odbačeni ljudi pronađu zaposlenje i prestanu tugovati.
39.) Da se nakon što dođe do sukoba, vrati ljubav među gospodare i podčinjene.
40.) Da majke izbjegnu prijevremeno rađanje.
41.) Za mlade koji pate zbog ljubavi, kada ih netko rani i ražalosti.
42.) Da se zarobljenici oslobode stražara u neprijateljskom narodu.
43.) Da Gospodin pokaže istinu posvađanim supružnicima i da se izmire.
44.) Za ljude koji pate zbog bolesti srca ili bubrega.
45.) Za mladiće kojima neprijatelj iz zavisti postavlja prepreke za ostvarenje obitelji (ženidbu).
46.) Da se uspokoji radnik ili sluga kada utekne jer ga je gazda povrijedio i da nađe službu.
47.) Kada se dogode velike katastrofe i razbojništva barbarskih bandi – gusara – moliti 40 dana uzastopno.
48.) Za sve one koji se bave opasnim poslom.
49.) Da se zabludjeli ljudi pokaju i vrate Bogu, te da se tako spase.
50.) Kada naši grijesi izazovu gnjev Božji, koji nas uči pokajanju (tj. u slučaju epidemije bolesti, umiranja ljudi i uginuća stoke).
51.) Da se pokaju okrutni gospodari, da postanu suosjećajni i prestanu mučiti narod.
52.) Da Bog blagoslovi mreže i da se ove ispune ribama.
53.) Da Gospodin prosvijetli bogate koji imaju mnogo kupljenih slugu i da ih oslobode.
54.) Da se obnovi poštovanje prema prezrenoj obitelji koja je bila oklevetana.
55.) Za osjećajne ljude koje su duhovno povrijedili njihovi bližnji.
56.) Za ljude koji pate od glavobolje i velike tuge i depresije.
57.) Da se svako dobro dogodi onima koji čine dobra djela, i da Gospodin spriječi svako zlodjelo demona ili neprijatelja.
58.) Za nijeme, da im Bog podari govor.
59.) Da Gospodin pokaže istinu kada se ljudi uzajamno kleveću.
60.) Za one koji imaju teškoće na poslu, bilo uslijed lijenosti, bilo uslijed bojažljivosti.
61.) Da Gospodin izbavi od iskušenja malodušne ljude koji nisu trpeljivi i zbog toga jadikuju.
62.) Da njive i stabla budu plodonosni kada nema dovoljno vode.
63.) U slučaju da čovjeka ujede bijesni vuk ili pas (i kada mu daju da pije posvećenu vodicu).
64.) Da trgovci budu blagoslovljeni kako ne bi obmanjivali i varali naivne ljude.
65.) Da lukavi ne unese pometnju u dom i tako unesreći obitelj.
66.) Da se blagoslove ptice (životinje).
67.) Da se izbave majke koje uz velike teškoće održavaju trudnoću.
68.) U slučaju elementarnih nepogoda, kada se rijeke izlijevaju i odnose kuće i ljude.
69.) Za dobroćudne ljude koji i zbog najmanjeg povoda tuguju i padaju u očaj, da bi ih ojačao Bog.
70.) Za odbačene ljude koji su postali mrzovoljni zbog zavisti đavolske, i pali u očaj, da bi pronašli milost Božju i Njegovu pomoć.
71.) Da bude Bogom blagoslovljena nova ljetina koju je zemljoradnik unio u svoj dom.
72.) Da se pokaju ljudi koji čine zlo.
73.) Da Bog zaštiti zemljoradnike koji rade na svojim njivama, kada neprijatelji opkole selo.
74.) Da se primiri surovi gospodar, kako ne bi mučio bližnje, svoje podčinjene.
75.) Za majku koja strahuje zbog svog porođaja, da je Bog ohrabri i zaštiti.
76.) Kada ne postoji razumijevanje između roditelja i djece, da ih prosvijetli Gospodin, da djeca slušaju roditelje i da roditelji pokažu svoju ljubav.
77.) Da Bog prosvijetli zajmodavce kako svoje bližnje ne bi ugnjetavali zbog duga i da im podari sažaljenje.
78.) Da Bog sačuva selo od razbojišta i razaranja neprijateljske vojske.
79.) Da iscijeli Bog čovjeka kada mu nateknu obrazi i kada ga boli čitava glava.
80.) Da se Bog pobrine za siromahe koji su u oskudici, koji pate i tuguju zbog neimaštine.
81.) Da ljudi kupuju plodove od zemljoradnika kako seljaci ne bi očajavali i tugovali.
82.) Da Gospodin spriječi zle ljude koji žele počiniti ubojstvo.
83.) Da Gospodin podrži svako dobro koje postoji u kući, stoku i plodove rada (ukućana).
84.) Da Bog iscijeli ljude koje su ozlijedili razbojnici i koji pate od straha.
85.) Da Bog spasi svijet kada kolera počne obarati i ubijati ljude.
86.) Da Bog održi u životu očeve obitelji sve dok imaju obiteljskih obaveza.
87.) Da Bog zaštiti sve nezaštićene, koji stradaju zbog surovosti svojih bližnjih.
88.) Da Bog ojača boležljive i slabe ljude, kako bi mogli raditi, a da se ne osjećaju iscrpljeno i da ne jadikuju.
89.) Da Bog pošalje kišu u vrijeme suše, ili kada presuše bunari da bi ovi dali vodu.
90.) Da đavao bude istjeran kada se pojavi u čovjeku i kada ga zastrašuje.
91.) Da Bog ljudima podari razboritost kako bi duhovno uznapredovali.
92.) Da Bog sačuva lađu kada joj zaprijeti snažna bura na moru (četiri mjesta na lađi treba poškropiti posvećenom vodicom).
93.) Da Bog prosvijetli nespokojne ljude koji izazivaju nevolje u narodu, stvaraju pometnju među ljudima i muče ih neredima i svađama.
94.) Da se supružnicima ne približe čini (vradžbine) koje će stvoriti nedaće i trvenja.
95.) Da Bog podari sluh gluhima.
96.) Da se uroci odagnaju od ljudi.
97.) Da Bog očajnicima podari utjehu i da prestanu tugovati.
98.) Da Bog blagoslovi i ispuni milošću mlade koji se žele posvetiti Gospodinu.
99.) Da Bog ljudima podari i ispuni pobožne želje.
100.) Da Bog ispuni milošću pobožne ljude.
101.) Da Bog blagoslovi ljude koji nose visoka zvanja kako bi svijetu pomogli dobrotom i razumijevanjem.
102.) Za normalizaciju ženskog ciklusa.
103.) Da Bog blagoslovi čovjekov imetak, da ne bi oskudijevao i jadikovao, nego da proslavlja Boga.
104.) Da se ljudi pokaju i ispovjede svoje grijehe.
105.) Da Bog prosvijetli ljude kako ne bi odstupili od puta spasenja.
106.) Da Bog razriješi žensku neplodnost.
107.) Da Bog pomiri neprijatelje, i da promijene svoje loše raspoloženje (jedni prema drugima).
108.) Da Bog iscijeli mjesečare (lunatike, somnambule) ili da pomiluje lažne svjedoke kako bi se pokajali.
109.) Da mlađi pokažu poštovanje prema starijima.
110.) Da se pokaju nepravedni suci i da pravedno sude narodu Božjem.
111.) Da Bog zaštiti vojnike kada pođu u bitku.
112.) Da Bog blagoslovi siromašnu udovicu, isplati njene dugove i izbavi je iz tamnice.
113.) Da Bog iscijeli zaostale u razvoju i mongoloidnu djecu.
114.) Da Bog podari blagoslov i utjehu nesretnoj, siromašnoj djeci, da ih ne bi prezirala i žalostila djeca bogatih.
115.) Da Bog iscijeli strašnu strast lažljivaca.
116.) Da obitelj sačuva ljubav i jednodušnost, kako bi proslavljala Boga.
117.) Da Bog umiri surove neprijatelje kada okruže zemlju i počnu prijetiti, i da ih odvrati od njihovih zlih namjera.
118.) Da Gospodin zaustavi okrutne neprijatelje i da obuzda njihova djelovanja kada počnu ubijati nedužne žene i djecu.
119.) Da Gospodin podari trpeljivost i poniznost onima koji su prisiljeni biti uz vjerolomne i nepravedne ljude.
120.) Da Bog sačuva zarobljenike od neprijateljskih ruku, i da im ne bude učinjeno nikakvo zlo dok ne budu oslobođeni (tj. tijekom ropstva).
121.) Da Bog iscijeli ljude koji stradaju od uroka.
122.) Da Bog podari svjetlost slijepima i da iscijeli oboljele oči.
123.) Da Bog sačuva čovjeka od zmijskog ujeda.
124.) Da Bog sačuva imovinu dobrih ljudi od onih zlonamjernih.
125.) Da Bog iscijeli ljude koji pate od neprestane glavobolje.
126.) Da se izmiri posvađana obitelj.
127.) Da se zloba neprijateljska nikada ne približi kući i da u obitelji zavlada mir i blagoslov Božji.
128.) Da Bog iscijeli ljude koji pate od migrene i glavobolje i da pomiluje okrutne i nepravedne ljude koji muče one dobroćudne.
129.) Da Bog podari početnicima hrabrost i nadu kako ne bi imali teškoća u svojoj službi.
130.) Da Bog podari ljudima pokajanje, utjehu i nadu kako bi se spasili.
131.) Da se Bog smiluje svijetu kada uslijed naših grijeha dođe do ratova.
132.) Da Bog prosvijetli narod kako bi se ljudi primirili i uspokojili.
133.) Da Bog sačuva ljude od svake opasnosti.
134.) Da se ljudi saberu u času molitve i da se njihovi umovi sjedine s Bogom.
135.) Da Bog zaštiti izbjeglice kada napuste svoje kuće i pobjegnu, i da ih izbavi od surovih neprijatelja.
136.) Da Bog primiri čovjeka plahovitog karaktera.
137.) Da Bog prosvijetli lokalne (gradske) starješine i da ljudi koji im upućuju molbe naiđu na razumijevanje.
138.) Da đavao prestane uznemiravati dobronamjerne ljude bogohulnim mislima.
139.) Da Bog ublaži svojeglavost očeva obitelji koji muče svoje ukućane.
140.) Da Bog smekša surovog starješinu koji zlostavlja svoje bližnje.
141.) Da Bog umiri pobunu koja izaziva zlo.
142.) Da Bog sačuva majku u vrijeme njene trudnoće da ne bi pobacila.
143.) Da Bog umiri pobunjeni narod da ne bi došlo do građanskog rata.
144.) Da Gospodin blagoslovi bogougodna djela ljudska.
145.) Da Bog zaustavi krvarenja u ljudskom tijelu.
146.) Da Bog iscijeli pretučene ljude i onima kojima su zlobnici povrijedili vilicu.
147.) Da Bog primiri divlje zvijeri u planini, kako ne bi učinile zlo ljudima i nanijele štetu usjevima.
148.) Da Gospodin podari povoljno vrijeme kako bi ljudi imali izobilnu žetvu i proslavili Boga. (svršetak preporuka blaženog Arsenija)
149.) U znak zahvalnosti Bogu zbog svih velikih dobara, zbog preobilja ljubavi koja nema granica, i zbog njegove velike strpljivosti. (preporuka sv. Pajsija)
150.) Da Gospodin podari radost i utjehu našoj ucviljenoj braći koja su u tuđini, kao i našoj uspavanoj braći, koja se nalaze u još većoj tuđini. Amen. (preporuka sv. Pajsija)

2 misli o “U kojoj prilici moliti određeni psalam?

  1. Pomaže Bog!

    “Za tjelesno zdravlje mole se psalmi: 6, 13, 29, 37, 38, 45, 57, 59, 64, 80, 87, 89, 96, 103, 109, 123, 126, 129, 146, 147.”

    Imam i ternutno citam psalme iz Varaždinske Biblije, da li kao i kod katoličkih (posto nemam pravoslavnu Bibliju) čitam sve “+1” tj u ovom slucaju psalme: 7, 14,30,38 itd…. ili?

    Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s